АктуалдууТагдыр

Арданбас ууру, жегичтер, Ак үйүнө толушту. Акындын ачуу ырын окуңуз

AibekNur.kg маалымат порталы маркум төкмө акын Элмирбек Иманалиевдин шакирти Мундузбек Усупбек уулунун «Мигрант» аттуу ырын сунуштайт.

Тентитип турган уул-кызды,

Тентиген Элдин уулу деп,

Тепсеткен улуу  Чынгызды,

Чоңдорду айтпай кимди айтам?

Чор таман кылган кыргызды.

Тилип жесин маа десе,

Тил безеп турган Мундузду.

Алтын баш элден садага,

Айтайын бүгүн чындыкты.

Эссиздер такка конушту,

Эл байлыгын сорушту.

Гүлзарды күндө тапташып,

Гүлдөрүңдү соолутту.

Күнүгө чегип араба,

Күлүгүңдү жоорутту.

Элимди чачып туш тушка,

Ээнсиретти конушту.

Арданбас ууру, жегичтер,

Ак үйүнө толушту.

Наар алган кезде таң менен

Намысын аймап коюушту.

Жан кейитпей мекенге,

Жаштарды чачып чет элге,

Күн тийген жакка жылмайып,

Күнкарама болушту.

Акындар арнап ыр десте,

Ар күнү сунуп гүл десте.

Ажары айдай сулуулар,

Ардактуу эле бир кезде.

Кыдырып дүйнө шаарларын,

Кымча бел асыл кыздарың,

Кыш чилдеде күн кечке,

Күймөлүп чака көтөрүп,

Күнүгө пол жууп көшөрүп,

Күйүттө жүрөт бул кезде.

Гүл кыздар колго гүл албай,

Гүлзарда күлүп жүрө албай,

Гүлзаадалар чет элде,

Күйүттөн жүрөт чыга албай.

Кыргыздын кытмыр бектери,

Кыздарын айдап чет жерге,

Кыргызбыз дешет уялбай.

Бийлигиң сатып жумушту,

Билимсиздерге сунушту.

Намысы бар, пулу жок,

Билимдүүлөрдү курутту.

Алардын арыз арманын

Арсыздар качан угушту?

Четинен жаштар иш таппай,

Чет элге кетип турушту,

Ар өлкөгө чуркатып,

Ар кандай кызмат суратып,

Тентитти кыйла жаштарды,

Тексиздер бийлеп улутту.

Чет жерлерден байыр алдык,

Четинен шорго байландык.

Илимдин жактап мыктысын,

Иш ордуна кайгы алдык.

Он жылдык диплом менен,

Олчойгон контракт сом менен,

Шыр эле кыйла өлкөгө,

Шыпыргыч болуп шайландык.

Чоочун эл, чоочун жерлердин,

Кайрагына кайралдык.

Кайгы-муң минип желкеге,

Катыгүн чоочун  өлкөгө,

Кара жумушчу чыгарган,

Комбинатка айландык.

Четтеги арман көлүнө,

Четинен жаштар чөгүүдө,

Азага салып ар күнү,

Алмадай жаштар өлүүдө.

Өлкөбүзгө ак учак,

Тирүүгө кошуп туш туштан,

Өлүк жүктөп келүүдө.

Улуттун жашы сел болуп,

Уул-кызын күндө көмүүдө.

Коркоолор көрбөйт бир гана,

Көп жаштар келген табытты,

Сокурлар деле көрүүдө.

Эне сүтүн эми таткандар,

Эркелей турган жаш балдар.

Энесин четке кетирди,

Жетелетип жүрө албай,

Энесин эркин сүйө албай,

Жетимдин күнүн кечирди.

Жол тосуп энем келет деп,

Жол карап көзү тешилди.

Алмадай кезде жаш балдар,

Атасын четке кетирди,

Аталуу жетим аталып,

Армандуу өмүр кечирди.

Атасын күтүп жол карап,

Акыйып көзү тешилди

Айдың көл болду сырдашы,

Сарсанаа болду курдашы.

Жан адам укпай арызын,

Жараткан болду муңдашы.

Ак кемени тиктеген,

Ата-энеси бар туруп,

Ата-энесин издеген,

Азыркы балдар Нургазы…

Миң азап, миң муң көргөн,

Мигрант болуп күн көргөн,

Миңдеген уул-кызыңды,

Арман дүйнө, куу турмуш,

Азабына бышырды.

Жорудай аңдып жулмалап,

Жон териси тытылды.

Кенин сатып туш тушка,

Кеңкелес чоңдор жутунду.

Элин чачып туш тушка,

Эси жок чоңдор кутурду.

Элүү кыргыз мекенде,

Элүү миң кыргыз чет элде,

Эгемен деген ушулбу?

Ак калпак элин тонобос,

Арам ишке жолобос,

Асылдар кетти чет элге.

Улутун салып кейишке,

Улуп-жулуп жеп ичкен,

Уурулар калды мекенде.

Эмне дейм калкым буларды,

Эзүүгө элди кумарбы?

Буруп-буруп суу сатып,

Бузуку чоңдор пул алды.

Жемиштер жетик суу ичпей,

Жер эне тартты зыянды.

Казып-казып кен сатып,

Кан ичкич чоңдор пул алды.

Кенден, тоодон айрылып,

Келечек тартты зыянды.

Кертип-кертип жер сатып,

Кеңкелес чондор пул алды.

Ар күнү аздан кертилип,

Ата-Журт тартты зыянды,

Чет-четке жаштар кеткенде,

Чекирлер чексиз кубанды.

Улам бир элге кул болуп,

Улутум тартты зыянды.

Ордолуу элди чачкандар,

Ойлобойт тура убалды.

Кулаалы таптап куш кылган,

Курама жыйып журт кылган,

Айкөл Манас атамдын,

Арбагы урсун буларды!

Булак: AibekNur.kg

Көбүрөөк көрсөтүү

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»

Арыбаңыз!

Сурооңуз болсо, телеграмм аркылуу же nurlanov.ai@mail.ru дареги аркылуу байланышыңыз!

Сизге кандай жардам бере алам?
×

Биздин email дарегибизге кат жолдосоңуз болот: nurlanov.ai@mail.ru

СИЗДИН РЕКЛАМАНЫ БИР КҮН ИЧИНДЕ МИЛЛИОНДОГОН АДАМ КӨРӨТ!

× Реклама берүү